ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Tartalom:

1. A szabályzat célja 
2. Fogalom meghatározások
3. A kezelt személyes adatok köre
4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja
5. Az adatkezelés elvei
6. Az adatkezelő álatal alkalmazott adatvédelmi irányelvek
7. Az adatkezelés időtartama
8. Rendelkezés személyes adatokkal
9. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
10. Az adatkezelési szabályzat módosítása
11. A vásárlók jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan
12. Cookie kezelés
13. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 
 

 

A Formaa Bt-nek, mint adatkezelőnek (a továbbiakban Adatkezelő) a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 29. paragrafusa alapján, az Adatvédelmi Nyilvántartásba történő bejelentkezése megtörtént. 

A Szolgáltató cégneve: Formaa Vizuális és Kommunikációs Bt.

A Szolgáltató rövidített neve: Formaa Bt.

Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 20/a 3/8

Telephely és levelezési cím:  1093 Budapest, Lónyay utca 41.

Cégjegyzékszám: 01-06-512952

Bejegyző Bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, 1996.

Adóigazgatási szám: 29058813-2-43

Szerződés nyelve: Magyar

Ügyfélszolgálat: 1093 Budapest, Lónyay utca 41.

Telefonszám: +36-1-210-3952, +36-20-43-88-708

E-mail: info[kukac]dolcevitakonyha.hu

Webáruház adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-64133/2013

Hírlevél adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-64134/2013

 

 1.      A SZABÁLYZAT CÉLJA 

Jelen Szabályzat rögzíti az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és politikát, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. 

Az Adatkezelő működése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 1992. évi LXVI. Törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jár el adatkezelése során.

 Ezen szabályzat célja, hogy az Adatkezelő a szolgáltatások nyújtása során tiszteletben tartsák a személyes adatok gépi feldolgozása során (adatvédelem) - minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére - az alábbi jogokat: az alapvető szabadságjog, különösen a magánélethez való jog. 

Az elektronikus kereskedelmi törvény alapján az Adatkezelő a honlapon való termékértékesítés céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a termékértékesítéshez (szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése) technikailag elengedhetetlenül szükségesek, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban annak elmaradása akadályozhatja a szolgáltatás teljesítését. 

Adatkezelő az adatokat bármely, a szolgáltatás végzésétől eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, piackutatás stb. – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő előzetes hozzájárulása alapján kezelhet. Az érintett hozzájárulása nélkül az adatok nem adhatók át harmadik személy számára, kivéve a kötelező jogszabályi előírásokban rögzített adatszolgáltatási kötelezettség, illetve a postai vagy futárszolgálat részére a kiszállításhoz szükséges adatok. 

Személyes adatiak kezeléséről a Vásárló az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@dolcevitakonyha.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt az igénybe vevő regisztrált e-mail címéről küldik.

 Az Adatkezelő lehetővé teszi az adatkezelés teljes tartama alatt, hogy az igénybe vevő az ilyen célból való adatkezelést letiltsa, akár a címzett elektronikus hirdetésben foglalt módon, akár az info@dolcevitakonyha.hu e-mail címre küldött ilyen tartalmú nyilatkozatával. Az adattörlést az Adatkezelő ebben az esetben haladéktalanul végrehajtja.

 

2.      FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba  hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése.

Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;

Adatkezelő: Formaa Bt. (székhelye és levelezési címe: 1093 Budapest, Közraktár u. 20/a, e-mail: info[kukac]dolcevitakonyha.hu

 Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben

automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy

aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

 

3.      A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

3.1. A Vásárló részéről a megrendelés vagy a regisztráció során a kötelező adatokat kéri be az adatkezelő:

  • név
  • lakcím
  • telefonszám
  • e-mail cím

 3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: 

A bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Vásárló külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. 

Böngészéskor: (a www.dolcevitakonyha.hu oldal látogatóként való használata) anonim információk gyűjtése a megtekintett oldalakról, a használt vagy megtekintett funkciókról.

 

4.      AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA 

4.1. Adatkezelés jogalapja

 Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. 

Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem köteles ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Vásárló, szerződő felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 

4.2 Adatkezelés célja

 Az adatkezelés célja a www.dolcevitakonyha.hu URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása: termék célba juttatása, számla kiállítása, kapcsolatfelvétel. 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. 

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Adatkezelő a Vásárlók adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak átadja. Az így átadott személyes adatokat az alvállalkozók semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Személyes adatok harmadik személynek a fenti kitételek kivételével vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

 

5.      AZ ADATKEZELÉS ELVEI

 5.1 Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

5.2 Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

5.3 Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

5.4 Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

5.5 Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

 

6.      AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL ALKALMAZOTT ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK 

6.1 Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő a Vásárló hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. 

6.2 Adatkezelő mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek és jelen szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Kivételt képez ez alól az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely beazonosítására alkalmas adatot semmilyen formában nem tartalmazhat. Továbbá kivételt képez ez alól az adatok alvállalkozóknak történő átadása, a szolgáltatás biztosítása érdekében. 

6.3 Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén hatóságok részére megkeresés esetén hozzáférhetővé teszi az érintett Vásárló elérhető adatait. 

6.4 Adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. 

6.5 Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, Adatkezelő felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. 

Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről. 

6.6 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 

6.7 Az Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Adatkezelő kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

 6.8 Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

7.      AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

7.1. A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó a szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - ki nem iratkozik. A törlés időpontja a felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. 

Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is. 

7.2. A felhasználó által megadott személyes adatok - abban az esetben is, ha a felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le - addig kezelhetőek Adatkezelő  részéről, amíg a felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A felhasználó adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat (pl.: árverés, ranglista) nem tud majd igénybe venni. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor. 

7.3. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

 

8.      RENDELKEZÉS SZEMÉLYES ADATOKKAL 

8.1 Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával mondható le illetve  hírlevelek alján található „Leiratkozás” gomb használatával.

 8.2 Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is. 

8.3 Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. 

 

9.      AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

 Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő illetve az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

A megrendelések teljesítése, kiszállítása körében az Adatkezelő adatfeldolgozót vehet igénybe. Az Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 

Név:                                                                           GLS Futárszolgálat      

Telefonszám:                                                            +36-29-88-66-+70

E-mail:                                                                      info[kukac]gls-hungary.com

Tevékenység:                                                          Futárszolgálat és GLS Pont


Név:                                                                           Sprinter Futárszolgálat      

Telefonszám:                                                            +36-1-347-3000

E-mail:                                                                      info[kukac]sprinter.hu

Tevékenység:                                                          Pick Pack Pont

 

Tárhely szolgáltató adatai: 

Név:                                                                           SURIEL Informatikai Kft.

Székhely:                                                                   1151 Budapest, Lóvasút köz 11/B I/1.

Telefonszám:                                                            +36-1-271-0990

E-mail:                                                                        ugyfelszolgalat@kisvallalatirendszergazda.hu

A fentieken túl a Vásárlóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Vásárló hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

10.  AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor a Vásárlók honlapon keresztül történő értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A szolgáltatás további használásával a Vásárlók a megváltozott Adatkezelési Szabályokat ráutaló magatartásukkal tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

 

11.  A VÁSÁRLÓK JOGAI AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATAIKKAL KAPCSOLATBAN 

11.1 Tájékoztatáshoz való jog 

A Vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat a Honlapon saját fiókjában.

Az Adatkezelő a Vásárló kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.  Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül. 

11.2  Vásárló kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását 

A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

A Vásárló kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő a Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 

11.3. Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen 

A Vásárló tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Vásárló a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: Formaa Bt.

Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 20/a 3/8

Levelezési cím: 1093 Budapest, Lónyay utca 41.

Telefonszám: +36-1-210-3952, +36-20-43-88-708

E-mail: info[kukac]dolcevitakonyha.hu12. COOKIE KEZELÉS: a részletes tájékoztatást ITT olvashatja. 

 

13.  EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

A Vásárló az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy 

Bíróság előtt érvényesítheti jogait. 

Amennyiben a Vásárló szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult az Vásárló szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. 

Jelen Adatvédelmi Szabályzat 2014. 05. 05.  napjától érvényes.

 

A Honlap Adatvédelmi Szabályzat elérhető és letölthető ITT.